Personal Artifact
2020
Shelf Work #7
2022
Mixed Media
Shelf Sculpture
Shelf Sculpture
Shelf Sculpture
Shelf Work #6
2022
Mixed Media
Shelf Sculpture
Shelf Work_3
2022
Mixed Media
Shelf Sculpture
Shelf Sculpture
Shelf Sculpture
Shelf Sculpture
Shelf Sculptures